SOUHLAS S UŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já,
jakožto uživatel internetové aplikace s názvem MEYWO dostupné v síti Internet z internetové adresy meywo.com, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“ ), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je MEYWO, místem podnikání MEYWO s.r.o., IČO: 6538258, se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00 (dále též jako „správce“ ), a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány:

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • zařazení osobních údajů do databází.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • v písemné podobě.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace.